Vedtekter

Vedtatt på årsmøte 26. april 2007 og revidert 27. april 2016.

§1 HIFO Trøndelag er et lokallag tilsluttet Den norske historiske forening (HIFO).

§2 Alle HIFOs medlemmer i Trøndelag er medlemmer av HIFO Trøndelag.

§3 Foreningens formål er å utvikle historiefaget, fremme historisk bevissthet og ivareta interessene til historiefagets utøvere.

§4 Innkalling til årsmøte skal sendes ut senest to uker før møtet. Årsmøtet skal:

  • behandle styrets beretning med revidert regnskap.
  • velge styre leder. Leder velges for ett år.
  • velge styremedlemmer. Styret består minst to styremedlemmer foruten leder. Styremedlemmene velges for to år.
  • velge én revisor.
  • behandle eventuelle innkomne saker.

§5 Styret konstituerer seg selv med nestleder, sekretær og kasserer.

§6 Leder og kasserer disponerer lagets bankkonti og signerer på vegne av laget.

§7 Endringer i vedtektene kan bare gjøres med 2/3 flertall på årsmøtet. Årsmøtet kan vedta å oppløse laget med 2/3 flertall. Ved oppløsning tilfaller lagets eiendeler HIFO.